Tatra Jamal + vlek tandem

Tatra Jamal S2 + vlek tandem.